Turvallisuusasiakirja

Tämän turvallisuusasiakirjan on tarkoitus toimia seuran turvallisuus mallina ja oppaana harrastusmuotoisen sukellustoiminnan järjestämisessä sekä ylläpidossa. Syvyys Helsingin turvallisuusasiakirja on suunniteltu Sukeltajaliiton turvaohjeen 2009 pohjalta.

Turvallisuusasiakirjassa on käyty läpi kaikki seuran keskeiset toiminnot. Tämän turvallisuusasiakirjan ovat laatineet Syvyys Helsinki Ry:n vastuuhenkilöt, joista jokainen on käynyt läpi oman vastuualueensa. Syvyys Helsinki Ry:n hallituksen hyväksymä turvallisuusasiakirja toimitetaan seuran internet-sivuille kaikkien seuran jäsenten luettavaksi. Sukellustapahtumien suunnittelu pohjautuu seuran turvallisuusasiakirjaan. Seuran toiminnan riskit kartoitetaan ja ennaltaehkäisevät toimintatavat kirjataan turvallisuusasiakirjaan. Yhdistyksen omille jäsenilleen järjestämä toiminta ei kuulu kuluttajapalveluita säätelevän lainsäädännön piiriin. Tapahtumien ja toiminnan laatu ja turvallisuus on sukellusseurassa kuitenkin aina ensiarvoisen tärkeää, joten myös seuran omille jäsenille suunnatussa toiminnassa on kiinnitettävä huomiota ennaltaehkäisevään riskinhallintatyöhön.

 

1. Toiminnan kuvaus

Sukellusseura Syvyys Helsinki perustettiin vuonna 2015. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sukellusharrastusta Helsingin seudulla sekä herättää jäsenissään pysyvää harrastusta sukellusurheiluun ja kohottaa heidän fyysistä kuntoa ja terveyttä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen harjoitus- ja valmennustilaisuuksia, mahdollistaa sukelluskursseja ja sukellusretkiä, antaa tietopuolista opetusta ja toimeenpanee kilpailuja, näytöksiä ja juhlia. Yhdistys voi jakaa stipendejä, kuitenkin vain poikkeustapauksissa jäsenilleen. Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäseniltään vuosittaisen jäsenmaksun. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa avustuksia, testamentteja ja lahjoituksia.

 

2. Vastuulliset toimijat

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kaksi mutta enintään seitsemän varsinaista jäsentä sekä yksi varajäsen. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Seuran vuosikokouksessa valitaan aina vuoden hallitus joka jakaa vastuutehtävät ensimmäisessä hallituksen kokouksessaan.

Toimintasuunnitelma ja -kertomus toteutetaan kerran vuodessa vuosikokouksen yhteydessä tammi-toukokuu hallituksen toteuttamana.

 

3. Toimintatavat

Tapahtumien järjestäminen ja toteutus on hallituksen vastuulla ja vastuu sekä toteuttaminen päätetään yhdessä hallituksen kokouksissa. Tapahtuman vastuuhenkilö vastaa tapahtuman järjestelyistä, tehtäväjaosta sekä turvallisuusjärjestelyistä. Sukellusvanhimmalla tulee olla riittävä koulutus sekä voimassa oleva ensiapu- ja happikoulutus tai hänen tulee olla terveydenhuollon ammattilainen.

 

3.1. Yleisötapahtumat ja kuluttajapalvelut

Pääsääntöisesti seura ei järjestä maksullisia palveluita tai yleisötapahtumia.

Seuran tarjotessa maksullisia palveluita tai järjestäessään yleisötilaisuuksia, niiden osalta riskikartoitus ja mahdolliset viranomaisilmoitukset tulee tehdä ja kuluttajapalveluita koskevat säädökset tulee huomioida tapauskohtaisesti. Yleisötapahtumaa on huomioitava mahdollinen järjestyksenvalvojien tarve. Näiden järjestämiseen pyydetään aina johtokunnan lupa, joka nimeää tapahtumasta tai palvelun tuottamisesta vastaavan henkilön.

 

3.2 Jäsentapahtumat

Omiin jäseniin kohdistuva tapahtumiin valitaan vastuuhenkilö hallituksesta. Sukellusvanhimmalla tulee olla riittävä koulutus sekä voimassa oleva ensiapu- ja happikoulutus tai hänen tulee olla terveydenhuollon ammattilainen sekä sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja toimintaohjeita

Sukellusvanhimman tulee olla tietoinen seuraavista asioista

Osallistujat ja ohjeistus

Osallistujien kunto ja koulutustaso

Osallistujien taitotaso

Sukelluskohteen vaativuustaso, pelastussuunnitelma

Jokainen tapahtumiin osallistuva seuran jäsen vastaa omista varusteistaan sekä vastaa omasta turvallisuudestaan ja sitoutuu noudattamaan omaa koulutustasoa.

 

4. Turvallisuus‐ ja pelastussuunnitelma

Sukellusvanhin vastaa, että pelastussuunnitelma on tehty. Pelastussuunnitelma laaditaan kirjallisesti ennen sukellusta ja sen sisältö sekä sijainti on oltava kaikkien tiedossa. Pienessä ryhmässä esim. sukelluspari ja sellaisessa paikassa, jonne ulkopuolisten pelastajien on helppo löytää, pelastussuunnitelma voidaan sopia suullisestikin. Tällöin tulee olla ehdottoman vakuuttunut, että kaikki tapahtumaan osallistuvat sukeltajat ja mahdollisesti paikalla olevat muut henkilöt tietävät pelastussuunnitelman sisällön ja ymmärtävät sen. Pelastussuunnitelma voi olla myös vakiosuunnitelma sellaisessa sukelluskohteessa, joka on kiinteästi aina samassa paikassa ja sukeltaminen noudattaa samaa kaavaa jokainen kerta. Tällaisella suunnitelmalla on tarkoitus helpottaa sukellusvanhimman suunnittelutyötä. Vakiosuunnitelma ei vapauta perehtymästä suunnitelmaan ja senkin sisältö sekä paikka on oltava kaikkien tiedossa.

 

5. Suorituspaikat

Seura toimii Yhteistyössä Sea Safteyn ja Sukellus-Areenan kanssa yhteistyössä sekä . Seura noudattaa yhteistyökumppaneiden toimintaohjeita heidän tiloissa ja heidän veneillä. Lisäksi Seura voi järjestää tapahtumia Suomessa tai ulkomailla.

 

5.1 Lajin esittely yleisötilaisuudessa

Seura saattaa järjestää lajin esittelyä omatoimisesti tai muun yleisötapahtuman yhteydessä. Yleisötapahtumiin liittyy riskejä välineiden näpistyksestä sekä raskaiden painovöiden tai paineilmapullojen huolimattomasta käsittelystä. Lajiesittelyissä ja näyttelytilaisuuksissa huolehditaan, että tavaroita säilytetään ja käsitellään seuran jäsenen valvonnassa.

 

6. Välineistö ja sen huolto

Huolto ja varastointi tulee olla säännösten mukaista.

 

6.1 Matkakompressori

Sukelluskäyttöön tarkoitetun ilman laadun tulee täyttää sille asetetut laatuvaatimukset. Ilmanlaadun pysyminen laatuvaatimusten mukaisena edellyttää kompressoreiden käyttöohjeiden noudattamista, säännöllistä vedenerottimien tyhjennystä ja suodattimien vaihtoa sekä huoltoa ja niiden kirjanpitoa.

 

6.2 Muu välineistö

Seuralla on huoltolaukku, happipullo, happianalysaattori. Varusteet ovat ensisijaisesti tarkoitettu seuran tapahtumiin ja toissijaisesti seuran jäsenten omaan käyttöön.

 

7. Toimintaohje onnettomuus- ja vahinkotilanteissa

Onnettomuus ja vahinkotilanteissa:

  • Tee nopea tilannearvio tapahtuneesta, valitse pelastamista johtava henkilö, jaa tehtävät
  • Tee hätäilmoitus hätänumeroon 112
  • Pelasta ja estä lisäonnettomuudet
  • Anna tarvittava ensiapu
  • Suojaa, rauhoita ja tarkkaile
  • Vastuun siirtyessä auttamisketjussa ryhmältä toiselle, seuraavan ryhmällä tulee olla riittävän kattava tieto tapahtuneesta, autettavan tilasta ja avuntarpeesta sekä tehdyistä toimenpiteistä. Asianmukaisen jatkohoidon turvaamiseksi tulee jatkohoitoja varten kirjata tarkat tiedot uhrista sekä tapahtumista. Seura omistaa hapenantolaitteen joka tulee olla mukana jokaisessa tapahtumassa. Hapenantolaitteella on hallituksen erikseen nimeämä vastuuhenkilö jonka tehtävänä on varmistaa välineistön toimivuus, huoltaa ja tarvittaessa täydentää välineistöä.

 

8.Toiminta tapahtuman tai onnettomuuden jälkeen

Ensihoidon jälkeen ilmoitetaan asiasta ensin yhdistyksen puheenjohtajalle tai jollekin johtokunnan jäsenelle. Kriisiviestinnän etenemisestä ja mahdollisesta tiedottamisen tarpeesta viranomaisille tai tiedotusvälineille huolehtii ensisijaisesti yhdistyksen puheenjohtaja. Sukellusvanhin laatii tapahtumaraportin Sukeltajaliiton tekniselle valiokunnalle sukellusonnettomuuksista sekä vaaraa aiheuttaneista ja tavallisuudesta poikkeavista sukellustilanteista. Tapahtumaraportin laatiminen tehdään yhteistyössä tilanteessa välittömästi mukana olleiden kanssa. Onnettomuuden jälkeisestä toiminnasta seurassa vastaa johtokunnan kyseistä tapausta varten erikseen nimeämä henkilö. Onnettomuus ja sen aiheuttajat käydään tarvittaessa asianomaisten kanssa läpi. Jos kyse on sukellusonnettomuudesta, järjestetään onnettomuuden uhrille tarpeen mukaan tilaisuus ensimmäiselle onnettomuuden jälkeiselle sukellukselle helpossa kohteessa kokeneen sukeltajan tai kouluttajan seurassa. Onnettomuuksista opittua tietoa tulee käyttää luottamuksellisesti esim. kaikissa tilanteissa.

 

9. Ravinto- ja hygieniaohjeisto

Seuran toiminnassa ei järjestetä elintarvikkeiden tilapäistä myyntiä, joka vaatisi hygieniapassia tai ilmoitusta ympäristö- ja terveysviranomaisille.

 

10.Toimijoiden ohjeistus ja päivitys

Toiminnan kehittyessä asiakirjaa päivitetään seuran turvallisuusvastaavan johdolla ja tarkistutetaan hallituksella, joista jokainen jäsen käy erityisesti oman vastuualueensa läpi. Hallituksen hyväksymä turvallisuusasiakirja toimitetaan seuran vastuuhenkilöille jotka ovat vastuussa tuntea sisältö sekä toimitetaan seuran internet-sivuille kaikkien seuran jäsenten saataville.

 

11. Vakuutukset

Seuran jäsenillä on vapaus hankkia itselleen henkilökohtainen vakuutus. Seuralla ei ole vastuuvakuutusta eikä laitteistoa ole vakuutettu.